Zaznacz stronę

Polityka prywatności Fem4Cad sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fem4Cad spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Górniczej 43, 81-572 Gdynia, wpisana do Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000745707, REGON 381057789, NIP 5862335563 (dalej: Spółka).
 2. W sprawach dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się ze Spółką na dane adresowe jak w pkt 1 powyżej oraz nadto poprzez: email: office@fem4cad.com telefon +48 515083270 .
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), z zachowaniem wymogów mających na celu minimalizację danych oraz zapewnienie im bezpieczeństwa, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, w szczególności dla: współpracy gospodarczej, realizowania zawartych umów handlowych, działań marketingowych, złożenia zapytania o ofertę, zapytania kontaktowego, prowadzenia rekrutacji oraz wynikających z obowiązków Spółki jako pracodawcy, odpowiedzi na zapytania, w tym kierowanych pocztą elektroniczną, podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych, cele archiwizacyjne.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę na podstawie udzielanej zgody – przez czas na który zgoda została wyrażona, a także w przypadku konieczności wykonania obowiązku prawnego, w celu wykonania umowy lub dla celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Spółki – przez czas wynikający z przepisów prawa lub konieczny dla zrealizowania interesu Spółki.
 6. Przesłanie swoich danych imienia i nazwiska poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Spółki pod adresem http://fem4cad.com/ nie jest obowiązkowe, jednak ich podanie ułatwi odniesienie się do przesłanego zapytania. Podanie danych kontaktowych jest konieczne dla przesłaniani odpowiedzi przez Spółkę. Skorzystanie z formularza i podanie danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla załatwienia przez Spółkę sprawy objętej zapytaniem i na czas jej załatwiania. 
 7. W przypadku nie wyrażenia zgody na podanie danych osobowych na prośbę Spółki, zadanie, którego dotyczy zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie będzie przez Spółkę realizowane.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Spółkę ma prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia swych danych, cofnięcia wyrażonej zgody na ich przetwarzanie, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Do przekazanych Spółce danych osobowych posiadają dostęp uprawnieni przedstawiciele oraz pracownicy Spółki, współpracujące podmioty podwykonawcze, w szczególności świadczące usługi księgowe, prawnicze i informatyczne.
 10. Dane mogą być przechowywane w serwisach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy zachowaniu odpowiednich środków zabezpieczających dostęp do nich przed nieuprawnionymi osobami.
 11. Serwis internetowy Spółki  http://fem4cad.com/ wykorzystuje pliki cookies, co jednak nie wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych.

pl_PL